วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

บันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน
01/05/55 - ประชุมร่วมกับคณะครูที่โรงเรียน
- การจัดชั้นเรียน
03/05/55 - ปฐมนิเทศก์
- พบครูฝ่ายวิชาการ
04/05/55 - เข้าแถวเคารพธงชาติ
- ควบคุมชั้นเรียนที่รับผิดชอบ
- พบครูพี่เลี้ยง
- ประชุมผู้ปกครอง
07/05/55 - รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าพบนักเรียน เพื่อเตรียมความพร้อม
08/05/55 - รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- ประชุม/ปฐมนิเทศก์ที่เขตพื้นที่การศึกษา เขต 4
09/05/55 - รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าชั้นเรียนทำความรู้จักนักเรียน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
10/05/55 - รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- พบครูพี่เลี้ยง ขอตารางสอน
- จัดอุปกรณ์การเรียนแจกให้นักเรียน
- ช่วยควบคุมชั้นเรียน
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
11/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าขั่วโมงสอน เพื่อเตรียมความพร้อม
- ขายน้ำแข็ง
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
14/05/55 - รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าประชุม
- สอนแทนชั่วโมงอิสลาม
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน
15/05/55
- รับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- เข้าแถวหน้าเสาธง
- ควบคุมแถว
- เข้าชั้นเรียนเพื่อเตรียมความพร้อม
- ควบคุมแถวกลับบ้าน
- ส่งนักเรียนกลับบ้าน